راهنمای لینک جدید کلاس های آنلاین

تا بارگذاری ویدئوی راهنمای زیر صبور باشید. حتما یک نوبت ویدئوی زیر را بصورت کامل ببینید.

حتما قبل از ورود به کلاس VPN خود را خاموش کنید.

لینک جدید ورود به کلاس ها(نقطه ابتدایی ویدئوی زیر) : https://app.kadschool.com/login