گزارش تاخیر تماس پشتیبان

در صورتی که شماره موبایل خود را جهت دریافت پشتیبانی ثبت کرده اید ولی بعد از گذشت 24 ساعت هنوز تماسی دریافت نکرده اید فرم زیر را پر کنید: