سید علیرضا احمدی

مسئول درس و طراح سوالات ادبیات عمومی اختصاصی آزمون های قلمچی

  • بیوگرافی
  • دوره ها
  • رتبه ۴۱ کنکور
  • طراح سوالات ادبیات عمومی آزمون های قلمچی
  • طراح سوالات ادبیات اختصاصی کانون قلمچی
  • مسئول درس ادببیات عموم و اختصاصی آزمون های کانون قلمچی
  • مدرس بیش از ۶۰ دوره آموزشی ادبیات کنکور
  • مبدع روش عروض چشمی