صفحه اختصاصی علوم فنون

برای ورود به اشعار هر وزن روی وزن کلیک کنید:

روز ۱: فعولن فعولن فعولن فعل

روز ۲ : فعولن فعولن فعولن فعولن

روز ۳ :مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

روز ۴: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

روز ۵: فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن

روز ۶: مفاعیلن مفاعیلن فعولن

روز ۷: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

روز ۸: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

روز ۹: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

روز ۱۰: مفعول مفاعیل مفاعیل فعل

روز ۱۱: مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

روز ۱۲: فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن

روز ۱۳: فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن

روز ۱۴: فعلاتن فعلاتن فعلن

روز 15: مفتعلن مفتعلن فاعلن

روز 16: مفتعلن فاعلات مفتعلن فع

روز 17: مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن

روز 18: مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن

روز 19: مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن

روز 20: مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن

روز 21: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن

روز 22: مفعول مفاعلن مفاعیلن

روز 23: فعلاتن مفاعلن فعلن

روز 24: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن

روز 25: مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن

روز 26: مفعول مفاعلن فعولن